kuva

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain 10 ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Outokone Oy
Laiduntie 2
04300 Tuusula

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Olli Berg / Outokone Oy
outokone@outokone.fi
+358 50 4047081

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja sidosryhmärekisteri, sovellusten käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasviestintä, laskutustietojen säilytys, sopimusten ja palveluiden tunnusten laadinta, uutiskirjeen lähetys niille rekisteröijille, jotka siihen ovat antaneet suostumuksensa. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiallinen yhteys rekisterinpitäjän ja rekisteröijän välillä syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity tilaa palveluita tai pyytää tarjousta Outokone Oy:lta, on osapuolena sopimuksessa, joka liittyy rekisterinpitäjän hoitamaan toimeksiantoon tai käyttää rekisterinpitäjän muita palveluita tai rekisteröityy Outokone Oy:n alaiselle verkkosivulle.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilön etu- ja sukunimi, yritys/organisaatio

Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut mahdolliset sosiaalisen median palveluiden yhteystiedot)

Käyttäjätunnus ja salasana

Verkkoyhteyden IP-osoite

Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

Laskutustiedot

Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

3 merkkisten nimimerkkien tallennus ennätykset tauluun.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja kerätään rekisteröidyltä mm. nettilomakkeisiin syötetyistä tiedoista, puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, tapaamisista, ja muista tilanteista joissa rekisteröijä antaa tietojaan. 

7. Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan julkaista niiltä osin kuin niin on sovittu rekisteröidyn kanssa ja käyttää rekisteröidyn kanssa sovitusti tilaamaan esimerkiksi ulkopuolisia palveluita.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ilman rekisteröidyn suostumusta esimerkiksi palveluiden tilaamista varten. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot ovat suojattu asianmukaisesti. Rekisterinpitoon käytetty tietoverkko ja laitteisto on suojattu asianmukaisesti palomuurilla ja muilla teknisillä toimilla. Rekisterin tietoihin pääsy on rajattu Outokone Oy:n palveluksessa toimiville henkilöille, joiden työkuvaan rekisterin tietojen käsittely kuuluu.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjausta tai puuttuvien tietojen täydentämistä.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä. Lisäksi rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen säätämät oikeudet henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen eräissä tilanteissa.

Tarkastus, korjaus ja poistopyynnöt tulee lähettää rekisterinylläpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön lähettäjältä henkilöllisyyden todistamista.  Rekisteröijä vastaa tietosuojalain mukaisessa vastausajassa.